Уведомления за инвестиционни предложения по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Сградно отклонение от ТП „ОФ“ гр. Разград за обект „Многофамилна жилищна сграда с магазини за промишлени стоки“ гр. Разград, ул. „Вардар“ № 3Б, кв. 188, УПИ VI-1687 (ПИ 61710.502.1687)

Сградно отклонение от ТП „Вит“ гр. Разград за обект „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ гр. Разград, бул. „Княз Борис I“ № 81, кв. 11, УПИ III-695 (ПИ 61710.502.7273)

Изграждане на въздушно кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сграда  на ул.“Чинар“,кв.ДЗС, (ПИ 63427.11.84), гр.Русе

Изграждане на външно кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сграда  на ул.“Цар Калоян“ №13 (ПИ 63427.2.446), гр.Русе

Изграждане на външно кабелно електрическо захранване ниско напрежение за гараж на ул.Юндола кв.Здравец (ПИ 63427.7.191), гр.Русе

Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сграда  на ул.“Шести септември“ №23 (ПИ 63427.2.5878), гр.Русе

Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за гараж в ПИ 63427.2.501, ул.“Шести септември“, гр.Русе

Изграждане на въздушно електрическо захранване за контейнер в ПИ 02796.79.502, м.“Ясаците“, с.Басарбово, обл.Русе

Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сграда в ПИ 63427.6.312, жк „Чародейка“ гр.Русе

Кабелно захранване ниско напрежение между ТНН ТП№728 и ТНН ТП№729 и между ТНН ТП№729 и ТНН ТП№730 – ж.к. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе, общ./обл. Русе.

Подмяна КЛ 110 kV – извод „Пантеона“ между ел. подстанция „Русе-Север“ на ул. „Мостова“№6, и ел. подстанция „Русе“ на бул. „Липник“№62, гр. Русе, общ./обл. Русе по съществуващо трасе на съществуващия кабел

1.Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за складова база на бул.“Трети март“ №56 (ПИ 63427.3.457), гр.Русе

2.Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сградаул.“Щип“ №2 (ПИ 63427.2.5874), гр.Русе

3.Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за реконструкция и пристрояване на жилищна сграда на ул.“Ив.Вазов“ №16 (ПИ 63427.2.421), гр.Русе

4.Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сграда ул.“Чавдар войвода“ №4 (ПИ 63427.2.4076), гр.Русе

Въздушно електрозахранване ниско напрежение (НН) от СТП1 Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград за обект „Сграда с идентификатор 52341.501.357.1“ с. Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград, ПИ 52341.501.357

Въздушно електрозахранване ниско напрежение (НН) от ТП1 Киченица, общ. Разград, обл. Разград за обект „Стопанска сграда“ с. Киченица, общ. Разград, обл. Разград, Стопански двор, кв. 41, УПИ II-407

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от новомонтиран шкаф кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към СТП „РТС“ гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград до новомонтирано електромерно табло (ЕМТ) за обект „Обществено обслужващ обект“ гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Смирненски“ № 24, кв. 120, УПИ II-2887 (ПИ 32874.502.2887)

Изграждане на кабелно електрическо захранване ниско напрежение за жилищна сграда в УПИ IV-1445 и 1446, кв.270, ул.“Райко Даскалов“, гр.Русе

Реконструкция на ВМ НН /въздушна мрежа ниско напрежение/ ТП 1 Ушинци в обхвата на републикански път Русе-Варна, ул. „Сб. Св. Кирил и Методий“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Пирин“, ул. „Витоша“ и ул. „Хан Аспарух“ по плана на с. Ушинци, Община Разград, обл. Разград

Реконструкция на мрежа ниско напрежение от МТП „Д. Цанев 1“ в обхвата на ул. „Връх Св. Никола“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Беласица“, ул. „Витоша“ и ул. „Генерал Гурко“ по плана на гр. Разград, Община Разград, обл. Разград

Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП „Ботев“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-501, кв. 109 по плана на гр. Дулово, община Дулово

Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП „1 Попина“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VII, кв. 24 по плана на с. Попина, община Ситово

Реконструкция и подмяна кабели ниско напрежение към ТП „Гимназия“ – гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград

Реконструкция и подмяна на кабелна линия СрН от ТП „Мура“ до ТП „Липа“, гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград

Реконструкция и подмяна кабели ниско напрежение от „ТП5 Самуил“ до РК-1; РК-2; РК-4; РК-5 – с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград

Реконструкция на мрежа ниско напрежение от ТП „Сливница“, клон А, гр. Разград, Община Разград, обл. Разград

Изграждане на кабелни линии ниско напрежение (КлНН) от мястото на разкъсване на съществуваща КлНН в участъка на БКТП „Скопие“ гр. Разград и шкаф, кабелен (ШК) № 22 до новомонтиран ШК на границата на имот ПИ 61710.505.7224

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от КТП „Бисер“ гр. Разград, обл. Разград до новомонтиран шкаф, кабелен (ШК) и ЕМТ за обект „Гараж с идентификатор 61710.505.944.3“ гр. Разград, обл. Разград, жк „Житница“, ЖБ 2 – група А, кв. 54, УПИ XVII (ПИ 61710.505.944)

Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение към трафопост БКТП Т-16 Николово и ел.захранване на жилищна сграда в УПИ XII-1687, кв.110, с.Николово, обл.Русе

Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП „Космос“ до нов кабелен шкаф тип ШК4 пред УПИ XIII, кв. 49, ул. Симеон Папазов №5, гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра и от ново ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО

Изграждане на кабелни линии „работна“ и „резервна“ ниско напрежение към ТП „Освободител“ гр. Разград, обл. Разград до новомонтиран ШК и ЕМТ за обект „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ гр. Разград, обл. Разград, ул. „Свети Климент“ № 8, кв. 64, УПИ III -3606 (ПИ 61710.502.3606)

Изграждане на паралелен клон на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение към СТП 1 Каменово за обект „Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор 35897.501.109.1“ с. Каменово, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Ивайло“ № 7, кв. 10, УПИ XIX-109 (ПИ 35897.501.109)

Изграждане на външно електрическо захранване ниско напрежение за селскостопанска сграда в УПИ VI, кв.60, с.Тръстеник, обл.Русе

Сградно отклонение чрез изграждане на кабелна линия ниско напрежение от табло НН на БКТП „Икономов“ гр. Разград за обект „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ гр. Разград, ул. „Димо Хранов“ № 3, кв. 811, УПИ XIV-3611.4581 (ПИ 61710.502.3611)

Изграждане на паралелен клон на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение към ТП „Чорлу“ гр. Разград за обект „Преустройство с промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатор 61710.505.4423.1 и 61710.505.423.2 в многофамилна жилищнс сграда с гаражи“ гр. Разград, ул. „Силиврия“ № 6, кв. 145, УПИ XVII-4423 (ПИ 61710.505.4423)

Разширяване на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение към СТП 2 Брестовене за обект „Производствена сграда“ с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Маршал Толбухин“ № 45А, кв. 49, УПИ I-1152

Сградно отклонение от ТП „Вит“ гр. Разград за обект „Многофамилна жилищна сграда с два магазина и гаражи“ гр. Разград, бул. „Васил Левски“ № 22, кв. 11, УПИ I-687 (ПИ 61710.502.687)

Изграждане на външно кабелно електрозахранване на сграда в ПИ 63427.8.854, Източна промишлена зона, ул. “Драва“ №1, гр. Русе

Изграждане на кабелно електрозахранване на гараж № 6 в ПИ 63427.7.210, бул. "България", гараж № 3 в ПИ 63427.7.209, бул. “България“, и на жилищна сграда ул. “Ген. Паренсов“ № 6, гр.Русе

Изграждане на кабелна линия НН от съществуващ Шкаф Кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към БКТП „Скопие“ гр. Разград, обл. Разград до новомонтиран ШК и ЕМТ за обект „Къща за гости и гараж“ гр. Разград, обл. Разград, ул. „Складова“ № 7, кв. 670, УПИ I-7212 (ПИ 61710.505.7212)

Външно кабелно електрическо захранване 0.4kV от ТП „Йордан Йовков“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 66425.501.287, ул. Добрич №57 по плана на гр. Силистра и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 66425.501.287

Кабелно електрозахранване от табло ниско напрежение на ТП „Младост“ Разград за обект „Спортна сграда, база с идентификатор 61710.505.192.1 – увеличаване на мощност“ гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, Западна Промишлена Зона, ПИ 40422.505.192

Външно кабелно електрическо захранване 0.4kV от ТП „Добруджа 1“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 66425.514.135 по плана на кв. 4, ПЗ „Запад“, гр. Силистра и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 66425.514.135

Кабелно ел.захранване на жилищни сгради в гр. Русе, ул.“Св.Наум“ №5, ул.“Владая“ №40, ул.“Духовно възраждане“ №7, ул.“Сакар планина“ №10А

Изграждане на кабелна линия НН от съществуващ ШК, част от кабелна мрежа НН към ТП „Неофит Рилски“ гр. Разград, обл. Разград до новомонтирана РК-3

Изграждане на кабелно електрозахранване на жилищна сграда с гаражи и обществено-обслужваща част в ПИ 63427.5.413, ул.“Лозен планина“ №4, гр.Русе

Външно кабелно електрозахранване от ТП Черно море до нов кабелен шкаф ШК-4 пре УПИ IX-2053,2054 кв. 22 по плана на гр. Силистра, бул. „Македония“ №21 и от нов ШК-4 до електромерно табло ТЕМО

Сградно отклонение – кабелна линия НН от ТП Славейков, гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград за обект „Надстрояване с един етаж и реконструкция на заварена сграда с ИД 61710.502.6388.10

Сградно отклонение от БКТП Скопие, гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград за обект „Склад за търговия на едро с хранителни стоки“ гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Търговска“ № 4Б, кв. 668, УПИ VI-7431 (ПИ 61710.505.7431)

Кабелно ел.захранване на складова база с ид.63668.151.1019.1 в с.Ряхово, община Сливо поле, обл.Русе  
Кабелно ел.захранване на жилищна сграда ул.“Казанлък“ №14, гр.Русе
ПУП – електрическа схема за външно кабелно електрическо захранване за гараж №5 южно от ул.“Рига“, гр.Русе

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от БКТП “Петлешков” до новомонтирана разпределителна касета тип ШК, на границата на имота на Клиента и захранване на електромерно табло

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от съществуваща разпределителна кабелна касета тип ШК-7, част от мрежа НН към ТП “Козница“ до новомонтирана разпределителна кабелна кутия, на границата между ПИ63427.5.1215 и ПИ63427.5.1213 и захранване на електромерно табло

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от ТП “Криволак” Русе до новомонтирана кабелна касета тип ШК. Изграждане на кабелна линия НН между новомонтирана кабелна касета тип ШК и кабелна касета тип ШК6-2, част от мрежа НН към ТП “Света гора”

Реконструкция на кабелна линия ниско напрежение (КЛНН) от ТП№2 Гара Разград до съществуващ обект: „Жилищна сграда – многофамилна”, с идентификатор 61710.506.31.1, гр. Разград, кв. Гарова промишлена зона, Община Разград, обл. Разград

Реконструкция на кабелна мрежа ниско напрежение от ТП „Огоста“ до разпределителна касета пред ПИ 63427.2.2827, гр. Русе

Реконструкция на кабелна мрежа ниско напрежение от ТП „Младост“ и нова кабелна мрежа ниско напрежение (КМрНН) от нова разпределителна касета (РК)   пред ПИ 61710.505.198 до нова РК пред ПИ 61710.505.185 до кабелна кутия (КК) пред ПИ и кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) от РК пред ПИ 61710.505.185 до кабелна кутия пред ПИ61710.505184, гр. Разград, Община Разград, обл. Разград

Сградно отклонение от ТП 2 Брестовене, с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград за обект „Жилищна сграда – увеличаване на мощност и промяна броя на фазите“ с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, ул. „Вит“ № 2, кв. 59, УПИ X-1002

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (КЛНН) от табло НН на ТП „Ветеринарна“ гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград за обект „Промишлени сгради – увеличаване на мощност“ гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 84, ПИ 40422.505.716

Удължаване на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) към ТП 1 кв. Дряново Кубрат за обект „Бензиностанция – увеличаване на мощност“ гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. „Цар Освободител“ № 72, кв. 18, УПИ II-2093 (ПИ 40422.505.2170)

Изграждане на паралелен клон на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) от ТП „Симеон“ гр. Разград, обл. Разград за обект „Сграда със смесено предназначение с възможност за етапно изграждане“ гр. Разград, обл. Разград, ул. „Хан Крум“ № 2, кв. 63, УПИ IX-1904, 5400 (ПИ 61710.505.7410)

Изграждане на въздушна кабелна мрежа 0.4kV с 5бр. нови СБС, електрозахранена от ТП №61 Тервел до нов ПКШ на стълб №1 и електромерно табло тип ТЕМО монтирано на стълб №5 пред УПИ IX, кв. 62 (идентичен с ПИ 72271.501.1357) по плана на гр. Тервел

Изграждане на въздушна кабелна мрежа 0.4kV (паралелен клон на Клон А) по съществуващо трасе електрозахранена от ТП 1 Голеш и електромерно табло тип ТЕМО монтирано на стълб №25 пред УПИ XV-583, кв. 9, по плана на с. Голеш, Община Кайнарджа

Външно кабелно електрозахранване от ТП 4 Оргтехника до нов кабелен шкаф ШК-4 пре УПИ XIX-162, кв. 3 (идентичен с ПИ 66426.516.162) по плана на гр. Силистра и от нов ШК-4 до електромерно табло ТЕМО пред ПИ 66425.516.162

Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ 66425.501.6232 (електрозахранен от ТП „Ленин“) до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ I-187, кв. 7 (идентичен с ПИ 66425.514.412), бул „Велико Търново“ №2, гр. Силистра и от РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО

Външно кабелно електрозахранване от ТП „Бешевица“ до нова разпределителна кутия тип РК-3 в ПИ 00895.502.4182 и от нова РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО, ж.к. Деленки Юг, с. Айдемир, община Силистра, област Силистра

Удължаване на клон "А" на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) към ТП "Детска Градина" Айдемир от съществуващ стоманобетонен стълб в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество усукан изолиран проводник (УИП)

Външно кабелно електрозахранване от ТП Богдан Хмелницки до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XXXIV-1533, кв. 150 (идентичен с ПИ 66425.501.1559), ул. „Петър Мутафчиев“ №78, гр. Силистра и от нов ШК-4 до електромерно табло ТЕМО

Реконструкция на въздушна  мрежа 0,4kV клон А, електрозахранена от ТП 4 „Камъшит“,   паралелен клон до стълб №5 и електромерно табло ТЕПО, монтирано на стълб №4 пред ПИ 24030.501.711 идентичен с УПИ XIII-711, кв. 32 ул. „Шуменско Шосе“,  гр. Дулово

Удължаване на клон "А" на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) към ТП "Стадион" Силистра от стоманобетонен стълб (СБС) №17 в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове и изтегляне на необходимото количество усукан изолиран проводник (УИП)

Удължаване на въздушна мрежа НН от стълб №20, част от клон Б на въздушна мрежа НН към ТП 4 Главиница в посока имота на Клиента, чрез изправяне на необходимия брой стълбове за достигане на ПИ 15031.501.1168

Изграждане на външно кабелно електрическо захранване от БКТП Лукойл до нов кабелен шкаф пред ПИ 00895.506.92, Промишлена зона „Запад“, с. Айдемир.

Външно кабелно електрозахранване от ТП „Богдан Хмелницки“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XXXIV-1533, кв. 150 (идентичен с ПИ  66425.501.1559), ул. „Петър Мутафчиев“ №78, гр. Силистра и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО

Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV от съществуващ СБС №1, клон „А“ към ВМНН от МТП „БКС“ с 3 броя стоманобетонни стълбове до ЕМТ на стълб пред ПИ 73496.500.595 гр. Тутракан

Реконструкция на ВЕЛ 20 кV „Хотела“ от подстанция Девня 1 до стомано-решетъчен стълб с координати N43о17’99.16”, Е 27о27’44.40

Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV от съществуващ ТП „Алфатар“ с 7 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло, монтирано на стълб  пред ПИ 24030.501.9137, ул. „Рила“, гр. Дулово, обл. Силистра 

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ ТП „Алфатар“ до нов кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 24030.501.700 гр. Дулово

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф (електрозахранене от ТП „Одрин“) до нова разпределителна кутия РК3 пред ПИ 66425.501.9099, ул. Преслав №107, гр. Силистра

Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV от съществуващ ТП №2 до електромерно табло пред УПИ VIII-377 кв. 23, по плана на с. Водно, общ. Дулово

Изграждане на „Въздушно кабелно електрозахранване Разпределителна мрежа 0,4 kV от съществуващ ТП №2 с. Нова черна с нови стоманобетонни стълбове до електромерно табло пред ПИ 51956.115.26 община Тутракан, област Силистра

Рехабилитация (подмяна на голи АС проводници с усукан изолиран проводник) на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение по целия клон „Б“ към ТП „Софроний Врачански“, гр. Силистра

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуваща кабелна касета тип ШК, монтирана пред ТП №1870 до разпределителна касета тип РК-3 пред ПИ 10135.2551.282 (идентичен с УПИ IX-281, кв.104), по плана на ж.к. Изгрев, гр. Варна и от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО

Външно електрозахранване на жилищна сграда находяща се в УПИ XXVIII-101071, кв. 0101, местност „Маджурови пясъци“, с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна чрез удължаване на съществуваща въздушна мрежа 0,4 kV от СТП 2, с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна (въздушно)

Изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии 0,4кV, електрозахранени от МТП № 1504 (три клона, със 72бр. стълбове тип СБС и 20бр. СТС), по плана на СО „Виница-север“, гр. Варна

Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ клон 1, електрозахранен от ТП №1982 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.5069, жк Изгрев 1, гр. Варна (3 броя нови СБС и един пилон)

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (4 клона с 60 бр. нови стоманотръбни стълбове и 25 бр. стомано тръбни стълбове) електрозахранена от МТП №1619, собственост на дружеството, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от мрежа ниско напрежение, електрозахранена от ТП2021 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2515.3944, СО Ален мак, изтегляне на нова кабелна линия ниско напрежение от БКТП 2021 до стоманобетонен стълб (СБС)1, СО Ален мак, Варна

Карта към обект КЛ Ален мак


Въздушно кабелно електрозахранване от МТП Вилна зона Шкорпиловци до електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ XVI-14, кв.5, УПИ XXIV-9, кв.3 и УПИ VII-37, кв.6 по плана на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик

Въздушно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуващ клон 1 на ТП №1982 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.5069, жк Изгрев 1, гр. Варна

Въздушна кабелна линия 0,4kV от МТП №1619 СО „Боровец ЮГ " (4 клона с 60 броя нови СБС и 25 броя нови СТС  стълбове), по плана на СО „Боровец ЮГ, област Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4kV от МТT №2091 (1 клон с 12 броя нови СБС и 2 броя нови СТС стълбове), по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 kV с изолирани усукани алуминиеви проводници МТП №976 (2 клона с 26 броя нови СБС и 10 броя нови СТС стълбове), по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна

Въздушна кабелна линия 0,4 kV от МТТ №2091 СО „Боровец ЮГ" (1 клон с 12 броя нови СБС и 2 броя нови СТС  стълбове), по плана на СО „Боровец ЮГ, област Варна

Въздушна кабелна линия 0,4 kV от МТП №976 СО „Боровец ЮГ" (2 клона с 26 броя нови СБС и 10 броя нови СТС стълбове), по плана на СО „Боровец ЮГ, област Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от ТП „Добруджа 1“ до табло тип ТЕПО за промишлена сграда в ПИ 66425.514.412, по плана на индустриална зона „Запад“, гр. Силистра

Електрозахранване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.1531.2.1, на ул. „Петър Бояджиев“, гр. Силистра

Изграждане на Външно кабелно ел. захранване 0.4 kV от МТП 1628 до нов СБС на ул. "Цар Борис III" и въздушно кабелно ел. захранване до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2623.8840, по плана на СО "Горна Трака", гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0,4 kV с изолирани усукани алуминиеви проводници (3 клона с 45 бр. СБС и 45 бр. СТС нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 1544 СО „Боровец юг”,  гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4kV от МТП №1545 (3 клона с 85 броя СБС и 67 броя СТС нови стълбове), по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4кV от МТП 1544 (3 клона с 45 бр. СБС и 45 бр. СТС), по плана на СО "Броровец юг", гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4kV от МТП №1508 (5 клона с 80 бр. СБС и 20 бр. СТС стълбове), по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна

Външно кабелно електрозахранване от ТП „Партиен дом“ до табло тип ТЕПО в ПИ 24030.501.9060, гр. Дулово

ВКЛ 0,4kV от МТП №721 "Боровец юг" (4 клона с 68 броя СБС и 9 броя СТС стълбове), по плана на СО "Боровец юг", гр. Варна

Изграждане на ВКЛ 0,4kV електрозахранена от МТП №1545 (3 клона с 85 бр. СБС и 67 бр. СТС нови стълбове), по плана на СО „Боровец юг“, гр. Варна

Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ въздушен клон „А“, електрозахранен от ТП“ Партиен дом“ до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 24030.501.1909, ул. „Добруджа“, гр. Дулово

Информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изграждане на ВКЛ 0,4 kV електрозахранена от MТП №721 (4 клона с 68 бр. нови стълбове  и 9 бр. СТС), по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна

СКИЦА - Изграждане на ВКЛ 0,4 kV електрозахранена от MТП №721 (4 клона с 68 бр. нови стълбове  и 9 бр. СТС), по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна

Въздушни кабелни линии 0,4 кV, електрозахранени от МТП №870 (3 клона с 88 бр. нови стълбове, 12 бр. СТС и два броя кабелни линии), по плана на СО „Ментешето“

Изграждане на въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник(УИП) от ТП 2 "Акации" с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел.табло тип ТЕПО пред УПИ II

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (4 клона с 86 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 1508 СО „Боровец юг”, гр. Варна

Изграждане на външно кабелно електрозахранване от ТП „Лайош Кошут“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 83510.666.123 с кабел тип NAYY-J 4х185мм2. От новия ШК-4 до електромерното табло тип ТЕПО 15М2Т ще се изтегли кабел тип NAYY-J 4х185мм2. Гр. Шумен

Изграждане на външно кабелно електрозахранване от съществуващ размножителен шкаф електрозахранен от ТП „Църква“ до електромерно табло тип ТЕПО 1Т16М+ЧП пред ПИ 83510.681.112 с кабел тип NAYY-J 4х185мм2. Гр. Шумен

Монтиране на трафопост тим МТТ, което ще се монтира на съществуващ ЖР стълб в оста на ВЕЛ 20kV, отклонение към МТП „Охрид“, извод „Кьошкове“ в ПИ 83510.675.393. Спусъците ще бъдат с проводник тип AC 50мм2. Новият стълб ще бъде оборудван с металноокисни вентилни отводи,разединител тип РОМзК 20/400 в комплект с РЛЗ-20, високо волтови предпазители ВП 20/6. От разединителя да МТТ ще се изтегли кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x50мм2. Гр. Шумен

Изграждане на външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 на границата на ПИ 83510.675.90, електрозахранен от ТП „Прилеп“ до електромерно табло тип ТЕПО 1Т+ТТ, което ще се монтира на фасадата на сградата, попадаща в ПИ 83510.675.429 с кабел тип NAYY-J 4х95мм2. Гр. Шумен

Въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник (УИП) от ТП 2 "Акации" с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел.табло тип ТЕПО пред УПИ II (ПИ 03719.501.3003), кв. 3, по плана на гр. Белослав, област Варна

Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV от ТП 4, клон 1 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI-523, кв.51, по плана на с. Константиново

Въздушни кабелни електропроводни линии и кабелни линии 0,4 кV, електрозахранени от МТП № 870, (3 клона с 81 бр. стълбове, 12 бр. СТС и два броя кабелни линии), по плана на СО „Ментешето“, гр. Варна

Въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (2 клона с 13 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти общинска собственост , електрозахранени от БКТП № 2052 с кабелни линии НН до стълб 1-І и до стълб 1-ІІ, по плана на СО КОЧМАР, Р-н Младост, гр. Варна

Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв. Изгрев, м-ст Кемер дере, град Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф в ПИ 00895.502.2039 до ПИ 00895.502.2063, по плана на местност Деленки – Север, с. Айдемир, община Силистра

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 БКТП 2052, СО Кочмар

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 клона с 16 бр. нови стълбове) от МТП 840 СО СЪЛЗИЦА, по плана на СО СЪЛЗИЦА, СО КОЧМАР, р-н Младост, гр. Варна

Изграждане на външно кабелно електрозахранване по плана на местност Деленки-Север, с. Айдемир, община Силистра

Изграждане на външно кабелно електрозахранване по плана на с. Черник, община Дулово

Изграждане на въздушна кабелна електропроводна линия ниско напрежение, кв. Изгрев, гр. Варна

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение, кв. Изгрев, гр. Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ клон, електрозахранен от ТП №1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 35211.501.273 (идентично с УПИ XIII-16)

Изграждане на ВКЛ и КЛ 0,4 kV от МТП №6 „Добрева чешма“ (2 клона с 66 бр. нови стълбове и един клон с 8 бр. РК-3), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 7 „Добрева чешма“ (3 клона с 62 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 3 „Добрева чешма“ (5 клона с 104 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 TП1, ТП2 "Аксаково"

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 kV от ШК пред ПИ 10135.2510.1883, електрозахранена от МТП №1 ВЗ "Добрева чешма" (2 клона с 44 бр. нови стълбове и 2бр. СТС), по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 -ТП 2002 СО Ален мак

Въздушна кабелна линия 0,4kV от МТП №877 "Боровец Юг" (5 клона с 115 бр. нови стълбове), по плана на СО "Боровец Юг", гр. Варна

Изграждане на Въздушна кабелна мрежа, изградена с УИП , електрозахранена от МТП 722, СО „Боровец-юг“, гр. Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от съществуваща въздушна мрежа НН от БКТП №4 Здравец до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-134, кв. 6

Уведомление по чл. 6 от НУРИОВОС за обект „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 3 „Добрева чешма“ (5 клона с 104 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна”

Уведомление по чл. 6 от НУРИОВОС за обект „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 7 „Добрева чешма“ (3 клона с 62 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна“

Уведомление по чл. 6 от НУРИОВОС за обект „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (2 клона с 66 бр. нови стълбове и един клон с 8 бр. РК-3), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 6 „Добрева чешма“, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушно електрозахранване от ТП№1 Аксаково до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-981, 979, кв.94 по плана на гр. Аксаково, чрез удължаване на въздушна мрежа НН, клон 2, стълб№5 от ТП№1 гр. Аксаково. Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф пред УПИ III-2579 /електрозахранен от ТП№2 Аксаково/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXII-2569, кв.72, по плана на гр. Аксаково

Уведомление по чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС за обект „Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ клон, електрозахранен от ТП №1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 35211.501.273 (идентично с УПИ XIII-160,161, кв. 17), по плана на с. Казашко, Община Варна“

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 клона с 16 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 840 СО СЪЛЗИЦА, по плана на СО СЪЛЗИЦА, СО КОЧМАР, р-н Младост, гр. Варна