Декларация за достъпност на Електроразпределение Север ЕАД

РАЗДЕЛ 1

"Електроразпределение Север" АД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление (Доп., ДВ, бр. 85 от 02.10.2020 г.), чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
Уебсайта на "Електроразпределение Север" АД на адрес: https://www.erpsever.bg
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Настоящият уебсайт частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието: Възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудио материали Изискване: 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи само на аудио материали.
Аудио представяне на видео съдържанието Изискване: 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
При публикуване на видеоклипове записите са с интегрирано аудио.
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо Изискване: 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване.
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване: 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи, поради което не е необходимо.
Предварително записан жестомимичен език за предварително записано аудио и видео съдържание Изискване: 9.1.2.6. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма предварително записан жестомимичен език за предварително записано аудио и видео съдържание.
Да не се представя текст във вид на изображение. Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта.
Регулируеми времеви интервали Изискване: 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения.
Активиране посредством движение Изискване: 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или потребителя.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване: 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици.
Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
30.08.2020 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
30.08.2020 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
30.08.2020 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лице по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение.
Обратна информация и данни за контакт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: press@energo-pro.bg

РАЗДЕЛ 2

Препоръчително съдържание
Електроразпределение Север АД се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си. Разглеждат се мерки за отстраняване на недостъпното съдържание, макар това невинаги да е възможно. Стремежът е осигуряване на постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.
Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
26.06.2020 г.