Търгове и продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Лясковец

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Предаване за оползотворяване или обезвреждане на бракуванимонофазни и трифазни индукционни електромери с код за отпадък 20 01 36 съгласно Приложение № 1 към НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.), от складовете на „Електроразпределение Север“ АД

Запитване за оферта – 13.03.2024
Заявление за участие – 13.03.2024
Технически изисквания – 13.03.2024
Техническа спецификация – 13.03.2024
Ценова оферта поз.1 – 13.03.2024
Ценова оферта поз.2 – 13.03.2024
Проект на договор – 13.03.2024
Съобщение за провеждане на жребий – 07.05.2024

Съобщение за нова дата за провеждане на жребий – 10.05.2024
Протокол от проведен жребий – 14.05.2024
Протокол за избор на изпълнители – 12.06.2024


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Лозница

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Дебелец

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград,

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед                                                                           

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Дългопол 

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти в с. Станчов хан, собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Търговище, собственост на Електроразпределение Север АД, ПБ Парка

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Горна Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД, ПБ Камъка

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Павликени (бивш инкасаторски пункт), собственост на Електроразпределение Север АД

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в гр. Горна Оряховица, собственост на Електроразпределение Север АД, ул. Съединение

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на Електроразпределение Север АД, гр. Долни Чифлик

Обява
Заявление за участие
Молба за възстановяване на депозит
Плик
Презентация
Заповед

Търг с явно наддаване за изкупуване на неупотребявани материали, доставени за нуждите на Електроразпределение Север АД
 
Покана за участие - 7.7.2023
Приложение 1 - Таблица с материали - 7.7.2023
Приложение 2 -Таблица с първоначални цени на материали - 7.7.2023
Приложение 3 – Заявление за участие (Образец) – 7.7.2023
Приложение 4 - Оферта (Образец) – 7.7.2023
Удължаване срок за подаване на оферти - 9.8.2023
Удължаване срок за подаване на оферти - 05.10.2023

Предаване за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от складовете на „Електроразпределение Север“ АД

Покана - 24.10.2022
Заявление за участие - 24.10.2022    
Технически спецификация - 24.10.2022
Ценова оферта - 24.10.2022
Коефициент на процентно съдържание на метали - 24.10.2022
Проект на договор - 24.10.2022
Отговори на постъпили въпроси – 07.11.2022
Отговори на постъпили въпроси – 09.11.2022
Съобщение за провеждане на жребий – 06.01.2023
Протокол от проведен жребий – 10.01.2023

Решение за избор на изпълнител – 23.01.2023

Доклад на комисията – 20.01.2023

Договор – 10.03.2023