Профил на компанията

Адрес за контакт:

Електроразпределение Север АД                             
Варна Тауърс, кула Г                    
бул. Владислав Варненчик 258             
9009 Варна

Електроразпределение Север АД притежава лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия. Компанията пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за целите на снабдяването на крайните клиенти, както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Лицензионната територия на Електроразпределение Север АД е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Компанията управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от близо 44 хил. км и 26 подстанции. На лицензионната територия на Електроразпределение Север АД са обособени 5 разпределителни обслужващи центъра (РОЦ): РОЦ Варна, РОЦ Шумен и Търговище, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Горна Оряховица и Габрово, РОЦ Силистра и Добрич.

Електроразпределение Север АД извършва следните дейности:

  1. Разпределение на електрическата енергия, постъпваща в електроразпределителната мрежа;
  2. Поддръжка, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа;
  3. Управление на електроразпределителната мрежа;
  4. Осигуряване на непрекъснатост на снабдяването и качество на доставяната електрическа енергия;
  5. Присъединяване към електроразпределителната мрежа на крайни клиенти и производители на електрическа енергия;
  6. Измерване на консумираната и произведената електрическата енергия;
  7. Извършване на други необходими услуги, свързани с лицензионната дейност.

Клиентите на Електроразпределение Север АД имат възможност да се информират и да се възползват от услугите, предоставяни от дружеството, чрез 12 центъра за обслужване на клиенти, денонощния телефонен номер 0700 1 61 61, както и на интернет страницата на компанията.