Смяна на доставчик и координатор на балансираща група

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия клиентите с обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, т.е. без инсталирани електромери за периодично (почасово) измерване на електрическата енергия, се снабдяват на свободен пазар по договор за комбинирани услуги, при който доставчикът на клиента и координаторът на балансираща група са едно и също лице.

Първа смяна на доставчик от регулирания пазар с доставчик на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия процедурата по първоначална регистрация се извършва за всички обекти, за които се прехвърля отговорността за балансиране от обществения доставчик, крайния снабдител и/или доставчик от последна инстанция към друг доставчик и координатор, включително и за обектите на производители от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство.

В тази връзка, за да участва на пазара по свободно договорени цени (свободен пазар) всеки клиент с обект, за който се прилага стандартизиран товаров профил, е необходимо да премине през процедура по първоначална регистрация и по смяна на доставчик и координатор на балансираща група. За обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, тези процедури протичат едновременно.

За обекти на клиенти, които са присъединени към електроразпределителна мрежа, процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени обектите.

Процедурата по първоначална регистрация и по смяна на доставчик и координатор на балансираща група се инициира от доставчика, с когото клиентът е сключил договор за продажба на електрическа енергия и който клиентът е упълномощил да подаде заявление за първоначална регистрация, както и да сключи от името и за сметка на клиента договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция. За удостоверяване на упълномощаването в процедурата е достатъчно предоставянето на копие от обикновено пълномощно, т.е. не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено. За улеснение „Електроразпределение Север“ АД е публикувало на интернет страницата си примерен образец – за клиент, който е юридическо лице, съответно – физическо лице, чието ползване не е задължително.

Заявлението за първоначална регистрация и за смяна на доставчик и координатор на балансираща група се подава от новия доставчик/координатор на балансираща група до съответния мрежови оператор по електронен път.

В процедурата е необходимо новият доставчик и координатор на балансираща група да заяви от името на клиента тип на стандартизирания товаров профил. Причисляването на конкретен стандартизиран товаров профил към обект се осъществява от оператора на електроразпределителната мрежа, съобразно предназначението на обекта и характера на потребление на електрическата енергия в него и влиза в сила към датата на регистрация на смяната на доставчик/координатор на балансираща група.

Смяната на доставчик и координатор на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца, при условие че процедурата е стартирана до 10-о число на предходния месец.

Сключването на договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на клиенти на свободен пазар и е част от процедурата по регистрация на пазара. Наличието му се установява от мрежовия оператор чрез справка по електронен път при доставчика от последна инстанция. В случай че клиентът не е сключил договор с доставчик от последна инстанция, мрежовият оператор прекратява процедурата по регистрация на пазара и смяна на доставчик и координатор на балансираща група.

В случаите, когато е депозирано искане за смяна на доставчик и координатор на балансираща група, операторът на електроразпределителната мрежа регистрира смяната само при липса на мотивирано възражение от страна на настоящия доставчик и координатор на балансираща група на клиента по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия. В случай че не е направено мотивирано възражение от настоящия доставчик и координатор на клиента в срок до два работни дни считано от датата на уведомяване от съответния мрежови оператор за стартираната процедура или причините за възражението са отстранени операторът на електроразпределителна мрежа регистрира смяната.

Последваща смяна на доставчик и координатор на балансираща група:

Клиент с обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, който е регистриран на пазара по свободно договорени цени (свободен пазар), може да смени доставчика и координатора си по реда на процедурата за смяна на доставчик и координатор на балансираща група.

За обекти, които са присъединени към електроразпределителна мрежа, процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени обектите.

За обекти на клиенти, когато смяната на доставчик и координатор на балансираща група не се извършва служебно от мрежовия оператор по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия (предимно в случаите на активирана доставка от доставчик от последна инстанция) процедурата се прилага при:

  • смяната на един доставчик с друг доставчик на свободен пазар;
  • смяната на доставчик от последна инстанция с доставчик на свободен пазар.

Смяната на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група се инициира от клиента чрез избрания от него доставчик и координатор на балансираща група с подаване на заявление. За целта е достатъчно доставчикът и координатор на балансираща група да декларира, че е сключил с клиента договор за комбинирани услуги (Заб: С изменения в Правилата за търговия с електрическа енергия, в сила от 01.06.2020 г., отпадна изискването за предоставяне на нотариално заверено пълномощно от клиента за стартиране на процедура по смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група).

Заявлението за смяна на доставчик и координатор на балансираща група се подава от новия доставчик и координатор на балансираща група до съответния мрежови оператор по електронен път.

В процедурата е необходимо новият доставчик и координатор на балансираща група да заяви от името на клиента тип на стандартизирания товаров профил. Причисляването на конкретен стандартизиран товаров профил към обект се осъществява от оператора на електроразпределителната мрежа, съобразно предназначението на обекта и характера на потребление на електрическата енергия в него и влиза в сила към датата на регистрация на смяната на доставчик/координатор на балансираща група.

Смяната на доставчик и координатор на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца, при условие че процедурата е стартирана до 10-о число на предходния месец.

Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на свободен пазар. Клиенти, които са регистрирани на свободен пазар, без да имат сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, сключват такъв договор при смяна на доставчик на пазара. По указания от лицензирания доставчик от последна инстанция за територията на „Електроразпределение Север“ АД“ , в случай че клиентът желае в процедурата по смяна на доставчик и/или координатор договорът за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция да се подпише от негово име от новия му доставчик, то за целта е необходимо предоставянето на нотариално заверено пълномощно. Наличието на сключен договор се установява от мрежовия оператор чрез справка по електронен път при доставчика от последна инстанция. В случай че клиентът не е сключил договор с доставчик от последна инстанция, мрежовият оператор прекратява процедурата по смяна на доставчик и координатор на балансираща група.

В случаите, когато е депозирано искане за смяна на доставчик и координатор на балансираща група, операторът на електроразпределителната мрежа регистрира смяната само при липса на мотивирано възражение от страна на настоящия доставчик и координатор на балансираща група на клиента. Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия  възражението може да се основава само на наличие на задължения, произтичащи от:

1. действащ договор за комбинирани услуги;

2. задължения за неустойки, ако същите са предвидени в договора по т. 1;

3. неосигурено обезпечение, гарантиращо плащанията по фактури, ако такова е предвидено в договора.

В случай че не е направено мотивирано възражение от настоящия доставчик и координатор на клиента в срок до два работни дни считано от датата на уведомяване от съответния мрежови оператор за стартираната процедура или причините за възражението са отстранени, операторът на електроразпределителна мрежа регистрира смяната.

Начин на подаване на заявления

През онлайн платформата на ЕРП Север АД - https://online.energo-pro.bg/