Общи условия

КРАЙНИ КЛИЕНТИ

С Решение № 595 от 17.01.2017 г. на Върховния административен съд (ВАС) окончателно бе отменено Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране), с което са одобрени Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД (настоящо фирмено наименование Електроразпределение Север АД), влезли в сила на 07.09.2014 г. Съгласно Решение № 595 от 17.01.2017 г. на ВАС Комисията за енергийно и водно регулиране ще поднови процедурата по одобряване на нови Общи условия на Електроразпределение Север АД.

След отмяната на Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. на ДКЕВР, до одобряването от Комисията за енергийно и водно регулиране и влизането в сила на нови Общи условия, дружеството ще прилага в отношенията с клиентите си действалите преди 07.09.2014 г. Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД, одобрени от ДКЕВР с Решение ОУ-060/ 07.11.2007 г., изм. и доп. с Решение ОУ-004/ 06.04.2009 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД по чл. 30 от Закона за енергията от възобновяеми източници са одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. и Решение № ОУ-11 / 01.07.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 32, ал. 1.

Във връзка с прилагането на чл. 7 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 16.01.2015 г.) е извършена актуализация и подмяна на Приложение № 2 към Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД – „Протокол за отчет на произведената и постъпилата в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия”.