Общи условия

КРАЙНИ КЛИЕНТИ

Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД в сила от 16.10.2022 г.

С Решение № ОУ-12 от 08.09.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД. Общите условия влизат в сила считано от 16.10.2022 г.

Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД в сила до 15.10.2022 г.

С Решение № 595 от 17.01.2017 г. на Върховния административен съд (ВАС) окончателно бе отменено Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране), с което са одобрени Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД (настоящо фирмено наименование Електроразпределение Север АД), влезли в сила на 07.09.2014 г. След отмяната на Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г., до одобряването от Комисията за енергийно и водно регулиране и влизането в сила на нови Общи условия, дружеството прилага в отношенията с клиентите си действалите преди 07.09.2014 г. Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на Електроразпределение Север АД, одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-060/ 07.11.2007 г., изм. и доп. с Решение № ОУ-004/ 06.04.2009 г.