Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на Еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация, Трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация и Трифазни електромери за индиректно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация за нуждите на Електроразпределение Север АД (договаряне без предварителна покана за участие)

Номер: 144 / 2019