Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на предпазители средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 163/2018