Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на постоянни вертикални заземители за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 88 / 2020