Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД