Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД