Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на комплектно метално табло – трансформатор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 46/2020