Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на бетонни комплектни трансформаторни постове по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 9074616/04.04.2018