Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на проходни изолатори 110 kV за силови трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 9090151 / 2019