Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 9076964­/2018