Изкупуване на енергийни обекти

Наред с основните задачи Електроразпределение Север АД прие инвестиционна програма и процедура за придобиване на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от разпределителната мрежа, за да изпълни разпоредбите на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката (ДВ, бр.107/2003 год.).

ал.1 „Енергийните обекти и съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите в 8-годишен срок от влизането в сила на този закон“.

Процесът за придобиване на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от съответната електроразпределителна мрежа, се регламентира от технологична инструкция, указваща реда по изпълнение и отговорности на отделните етапи и нива на този процес. Процесът е съобразен с действащата нормативна база в България:

 • Закон за енергетиката – §4 от ПЗР на ЗЕ;
 • Закон за собствеността;
 • Закон за кадастъра и имотния регистър;
 • Закон за държавната собственост;
 • Закон за общинската собственост;
 • Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката;
 • Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти;
 • Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
 • Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд.

Условия за откриване на процедура по придобиване на енергийни обекти и съоръжения

За откриване на процедура по придобиване на енергийни обекти и съоръжения е необходимо да попълните, подготвите и подадете набор от документи в Центровете за обслужване на клиенти.

Документите, които е необходимо да попълните, са:

Искане за изкупуване на енергиен обект на потребител/производител на ел.енергия съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката

Документите, които е необходимо да приложите във всички случаи, са:

 • Документ за собственост на имота;
 • Актуална скица на имота с нанесени и отразени в кадастралния план енергиен обект и сервитутни зони;
 • Съдебно решение за регистрация на фирмата; Удостоверение от НАП;
 • Разрешение за ползване;
 • Извлечение от сметки 201, 203, 204 и 207;
 • Данъчна оценка на имота.

При необходимост от допълнителни документи съгласно горепосоченото законодателство, специалисти на Електроразпределение Север АД ще се свържат с Вас за уточняване на подробностите.

Процедурата по възмездно придобиване на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от съответната електроразпределителна мрежа, включва още:

 • Проверка на собствеността на обекта;
 • Проверка за легитимност на документи;
 • Проверка на състоянието на обекта от специалисти на Електроразпределение Север АД;
 • Изготвяне на предложение за цената на енергийния обект по пазарна стойност;
 • Подписване на протокол за цената на сделката;
 • Изповядване на сделката (подписване нa договор).

За тези действия се изисква съдействие от страна на собственика на енергийния обект/съоръжение.