Първоначален избор на координатор на балансираща група на пазара по свободно договорени цени от производител на електрическа енергия по реда на чл. 103а от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ)

Производителите на електрическа енергия преминават еднократна първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени по реда и при условията на правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката (Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи).

Процесът по първоначална регистрация и процесът по регистрация на обект на производител в балансираща група се администрира от Електроразпределение Север АД за обекти, които са присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството.

Производители, които са получили за съответните обекти уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД, могат да се регистрират в балансираща група на избран от тях координатор. За целта координаторът следва да подаде искане до Електроразпределение Север АД за регистрация на производителя в балансиращата му група и да декларира, че е сключил с производителя договор за продажба на електрическа енергия и/или договор за участие в балансираща група, и/или договор по чл. 100, ал. 6 от Закона за енергетиката.

В случай че изискванията по-горе са изпълнени, Електроразпределение Север АД регистрира производителя в балансиращата група на координатора в срок не по-късно от един работен ден от постъпване на искането.

Начин на подаване на заявления

През онлайн платформата на ЕРП Север АД: https://online.energo-pro.bg/