Смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група

Клиент или производител на електрическа енергия, който е регистриран на пазара по свободно договорени цени (свободен пазар), може да смени доставчика/координатора си по реда на процедурата за смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група.

За обекти на клиенти и производители, които са присъединени към електроразпределителна мрежа, процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени обектите.

За обекти на клиенти, когато смяната на доставчик и координатор на балансираща група не се извършва служебно от мрежовия оператор по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия (предимно в случаите на активирана доставка от доставчик от последна инстанция) процедурата се прилага при:

  • смяна на крайния снабдител с доставчик на свободен пазар;
  • смяната на един доставчик с друг доставчик на свободен пазар;
  • смяната на доставчик от последна инстанция с доставчик на свободен пазар;
  • смяната на един координатор на балансираща група с друг координатор на балансираща група;

Смяната на доставчик на електрическа енергия и/или координатор на балансираща група се инициира от клиента, съответно от производителя, чрез избрания от него доставчик/координатор на балансираща група с подаване на заявление. За целта е достатъчно доставчикът/координаторът на балансираща група да декларира, че е сключил с клиента/производителя договор за комбинирани услуги или договор за продажба на електрическа енергия и/или договор за участие в балансираща група. (Заб: С изменения в Правилата за търговия с електрическа енергия, в сила от 01.06.2020 г., отпадна изискването за предоставяне на нотариално заверено пълномощно от клиента за стартиране на процедура по смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група).

Заявлението за смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група се подава от новия доставчик/координатор на балансираща група до съответния мрежови оператор по електронен път.

Смяната на доставчик и/или координатор на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца, при условие че процедурата е стартирана до 10-о число на предходния месец.

Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на свободен пазар. Клиенти, които са регистрирани на свободен пазар, без да имат сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, сключват такъв договор при смяна на доставчик на пазара. По указания от лицензирания доставчик от последна инстанция за територията на „Електроразпределение Север“ АД“, в случай че клиентът желае в процедурата по смяна на доставчик и/или координатор договорът за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция да се подпише от негово име от новия му доставчик, то за целта е необходимо предоставянето на нотариално заверено пълномощно. Наличието на сключен договор се установява от мрежовия оператор чрез справка по електронен път при доставчика от последна инстанция. В случай че клиентът не е сключил договор с доставчик от последна инстанция, мрежовият оператор прекратява процедурата по смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група.

В случаите, когато е депозирано искане за смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група, операторът на електроразпределителната мрежа регистрира смяната само при липса на мотивирано възражение от страна на настоящия доставчик/координатор на балансираща група на клиента. Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия  възражението може да се основава само на наличие на задължения, произтичащи от:

  • действащ договор за продажба на електрическа енергия и/или
  • действащ договор за участие в балансираща група, или
  • действащ договор за комбинирани услуги,
  • задължения за неустойки, ако същите са предвидени в договорите по т. 1 – 3,
  • неосигурено обезпечение, гарантиращо плащанията по фактури, ако такова е предвидено в договора.

В случай че не е направено мотивирано възражение от настоящия доставчик и/или координатор на клиента в срок до два работни дни считано от датата на уведомяване от съответния мрежови оператор за стартираната процедура или причините за възражението са отстранени, операторът на електроразпределителна мрежа регистрира смяната.

Начин на подаване на заявления

През онлайн платформата на ЕРП Север АД: https://online.energo-pro.bg/