Първоначална регистрация на обект на пазара по свободно договорени цени

За да участва на пазара по свободно договорени цени (свободен пазар) всеки клиент/производител на електрическа енергия е необходимо да премине през процедура по първоначална регистрация.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия процедурата по първоначална регистрация се извършва за всички обекти, за които се прехвърля отговорността за балансиране от обществения доставчик, крайния снабдител и/или доставчик от последна инстанция към друг доставчик и координатор на свободен пазар, включително и за обектите на производители от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство.

Процедурата за първоначална регистрация на свободен пазар предшества процедурата по смяна на доставчик и координатор.

За обекти на клиенти и производители, които са присъединени към електроразпределителна мрежа, процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени обектите.

Основна цел на процедурата е да се извърши проверка за изпълнението на условията за получаване на достъп до електроразпределителната мрежа за участие на свободен пазар и проверка на измервателната система, в т.ч. наличната техническа възможност за периодично (почасово) измерване на електрическата енергия по периоди на сетълмент.

За обекти на клиенти процедурата по регистрация се инициира от доставчика, с когото клиентът е сключил договор за продажба на електрическа енергия и който клиентът е упълномощил да подаде заявление за първоначална регистрация, както и да сключи от името и за сметка на клиента договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа с мрежовия оператор и договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция. За удостоверяване на упълномощаването в процедурата по първоначална регистрация е достатъчно предоставянето на копие от обикновено пълномощно, т.е. не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено. За улеснение „Електроразпределение Север“ АД е публикувало на интернет страницата си примерен образец – за клиент, който е юридическо лице, съответно – физическо лице, чието ползване не е задължително.

Договорът с „Електроразпределение Север“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа и договорът с „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция могат да бъдат сключени по електронен път и с електронен подпис.

Сключването на договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на клиенти на свободен пазар и е част от процедурата по регистрация на пазара. Наличието му се установява от мрежовия оператор чрез справка по електронен път при доставчика от последна инстанция. В случай че клиентът не е сключил договор с доставчик от последна инстанция, мрежовият оператор прекратява процедурата по регистрация на пазара.

След проверка на измервателната система и сключването на договорите по-горе, мрежовият оператор издава „Удостоверение за изпълнение на условията за предоставяне на достъп“ както и идентификационен код за всеки обект на клиента в базата данни на мрежовия оператор за участие на свободен пазар - т. нар. Z-номер.

Продължителността на процедурата е до 15 работни дни, при условие че няма непълноти или несъответствия в подадените документи и изискуемите договори са подписани в срок.

Начин на подаване на заявления

На имейл, подписани с квалифициран електронен подпис - online@energo-pro.bg