Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на товарови прекъсвачи за ниско напрежение с лостово задвижване за нуждите на Електроразпределение Север АД.

Номер: 94 / 2020