Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на птицезащитни устройства за ВЕЛ СрН по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД