Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 81 / 2019