Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД