Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на металоокисни вентилни отводи средно напрежение на Електроразпределение Север АД