Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 163 / 2019