Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на горива по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Номер: 124 / 2019