Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на апаратура за електрически измервания на силови трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 151 / 2019