Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Изготвяне на проект за реконструкция на уредби средно напрежение в подстанция "Варна Център" и проект на фундамент за силов трансформатор и прилежащи съоръжения в подстанция „Варна-изток“ гр. Варна, и упражняване на авторски надзор по време на строителството по обособени позиции

9098032 / 2020