Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Изготвяне на експертни пазарни оценки за определяне на пазарна стойност на енергийни обекти, движими вещи, недвижими имоти и вещни права за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Номер: 9099382 / 2020