Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на товарови прекъсвачи за ниско напрежение с лостово задвижване за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 9094084 / 2019