Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на телеуправляеми SF6-изолирани мощностни разединители за средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 9096885 / 2020