Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масло за хидравлични системи, спирачна течност, течност за чистачки и антифриз за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 9096483 / 2020