Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на акумулаторни батерии за подстанции, възлови станции и табла за управление за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 9097421 / 2020