Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на ВС (възлови станции) и реконструкция на ВЕЛ (въздушни електропроводни линии), част от електроразпределителната мрежа СрН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции (област Добрич и област Велико Търново)

Номер: 9086085 / 26.02.2019