Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Доставка на заземителна поцинкована шина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Номер: 9041535/08.05.2015