Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана (Архив)

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазов прекъсвач 110 kV на СТ2 в ПС Абритус

Номер: 9075993/14.05.2018