Публично обсъждане на проект на нови Общи условия на Електроразпределение Север АД

Публикувано на 07.04.2021

Публично обсъждане на проект на нови Общи условия на Електроразпределение Север АД

Електроразпределение Север АД разработи проект на Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа (Общи условия). Проектът е съобразен с разпоредбата на чл. 104а, ал. 1 от Закона за енергетиката и урежда отношенията на дружеството с всички крайни клиенти, чийто обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа, независимо на кой пазар се снабдяват с електрическа енергия – регулиран, свободен или от доставчик от последна инстанция.

Законът за енергетиката предвижда също дружеството да изготви и Правила за работа с потребителите на енергийни услуги (Правила за работа с потребителите) като част от Общите условия. Те регламентират реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите получават достъп до тях.

Общите условия и Правилата за работа с потребителите подлежат на одобряване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Преди внасянето им за одобряване в КЕВР, дружеството следва да проведе процедура по публично обсъждане. В тази връзка на 07.04.2021 г. Електроразпределение Север АД стартира процедура по публично обсъждане на проекта на Общи условия и проекта на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги.

Двата проекта са публикувани на интернет страницата на Електроразпределение Север АД и са на разположение в Центровете за обслужване на клиенти. Информация за процедурата, за възможностите и крайния срок за подаване на предложения и коментари може да намерите тук.

Още новини