Публично обсъждане на проект на Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа и проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

В изпълнение на задълженията си по чл. 128 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, на 07.04.2021 г. Електроразпределение Север АД стартира процедура по публично обсъждане на проект на Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа и проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги като част от Общите условия.

Двата проекта са публикувани на интернет страницата на дружеството и са на разположение в Центровете за обслужване на клиенти.

Може да изпращате Вашите предложения и коментари по публикуваните проекти в срок до 07.05.2021 г., включително на посочените по-долу данни за контакт:

  • Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс – Кула Г, бул. Владислав Варненчик № 258, гр. Варна 9009
На вниманието на: Дирекция „Регулаторно управление”
  • info@erpsever.bg
  • 0700 1 61 61 (съобразно тарифния план на клиента към номера „0700”)
Публичното обсъждане ще се проведе на 29.04.2021 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс, Кула Г, ет. 4, зала 406.

Провеждането на събитието ще бъде съобразено с разпоредените към датата на публичното обсъждане противоепидемични мерки. С оглед необходимостта от спазване на дистанция и допустимия брой участници в залата, молим заинтересованите страни да заявят предварително на посочения по-горе имейл адрес или телефон участието си в публичното обсъждане, като оставят телефон за контакт. При необходимост от отмяна на публичното обсъждане или запълване на разрешения за ползване капацитет на залата дружеството ще уведоми своевременно заинтересованите страни.

Предвид епидемичната обстановка препоръчваме изпращането на писмени предложения и коментари на посочените по-горе адреси за кореспонденция.