Правила на Електроразпределение Север АД за работа с потребителите на енергийни услуги

С Решение № ОУ-12 от 08.09.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на Електроразпределение Север АД. Те влизат в сила считано от 16.10.2022 г. и са част от одобрените със същото Решение на КЕВР Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД.