Изместване на енергийно съоръжение

Изместването на енергийно съоръжение от електроразпределителната мрежа на ЕРП Север се осъществява по реда и условията на чл. 64, ал. 5 и / или чл. 73, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.