Промяна на съществуваща мощност

Уважаеми клиенти,

-       Декларации за потвърждаване на данни за предоставена мощност се приемат на адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 258, кула Г, Варна Тауърс, както и на електронна поща info@erpsever.bg, ако са подписани с квалифициран електронен подпис;

-       На въпросите Ви ще отговорим изчерпателно при запитване на имейл info@erpsever.bg.

Видео - актуализация на предоставена мощност

Обща информация

Електроразпределение Север актуализира данните за предоставена мощност на обекти на небитовите клиенти, (клиенти заявили използване на енергия за небитови нужди), присъединени към електроразпределителната мрежа. Целта е да се планира развитието на мрежата съобразно реалните нужди на бизнеса. Данните за предоставената мощност и тяхното управление са от определящо значение за качествената доставка на електрическа енергия. Дружеството приканва клиентите си да потвърдят мощността за всеки един обект или да посочат актуализирани данни за предоставената мощност.

От месец юли 2020 г. се използва нов начин за ценообразуване на услугата „достъп до електроразпределителната мрежа“ в съответствие с предоставената и реално необходима мощност. Новият начин на ценообразуване отразява както възможността във всеки един момент клиентите да ползват предоставената им мощност, така и задължението на ЕРП Север да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти.

В случай че потвърждавате предоставената мощност за Вашия обект/и, съгласно информацията в Декларацията за предоставена мощност и клиентски данни „Описание на обект и предоставена мощност“, моля в графа декларирана мощност да попълните потвърждение с „да“. В противен случай, моля попълнете размер на предоставената мощност.

Декларация за предоставена мощност и клиентски данни

В случай че необходимата Ви мощност е по-висока от предоставената мощност за обекта, съгласно „Декларация за предоставена мощност и клиентски данни“, следва да спазите процедурата относно увеличаване на мощност по Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Информация за процедурата и бланки, можете да намерите тук:

Увеличение на договорената присъединена мощност на съществуващ обект

В случай че необходимата Ви мощност е по-ниска от посочената в „Декларация за предоставена мощност и клиентски данни“, следва да подадете Заявление за намаляване на мощността.

Услугата за намаляване на мощност е безплатна със срок на изпълнение от 30 дни, който не включва периода от уведомяването на клиента за изготвено становище до писменото му потвърждаване от негова страна.

Искане за намаляване на предоставената мощност (физически лица)

Искане за намаляване на предоставената мощност (юридически лица)

Приложение "Списък с обекти за намаляване на предоставената мощност" (попълва се, в случай че се подава Искане за намаляване на мощността за повече от един обект)

Моля обърнете внимание, че процедура по намаляване на мощност може да бъде заявена само от собственика на обекта или в случаите, когато процедурата се инициира от наемател (ползвател), той трябва да получи нотариално завереното съгласие на собственика.

Често задавани въпроси
1. Какво е цена за достъп?

Цената за достъп е компонент от цената за електроразпределение и отразява правото и възможността във всеки един момент, клиентите да ползват предоставената им мощност и задължението на Електроразпределение Север АД да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти. От няколко години в утвърдената от КЕВР структура на цената за електроразпределение през мрежите на електроразпределителните дружества съществува цена за достъп, която се заплаща от клиентите на Електроразпределение Север АД за всеки киловатчас (кВтч) пренесена електрическа енергия.  За клиентите на другите две големи електроразпределителни дружества ЕВН и ЧЕЗ, цените за достъп са утвърдени и се заплащат в лв./кВт/ден.

2. Какво е предоставена мощност?

Предоставената мощност е максималния капацитет, който е гарантиран от ЕРП Север за електрическата инсталация във Вашия обект. Това е общата, гарантирана мощност, която може се да използва във Вашия обект във всеки един момент и се измерва в кВт (киловат).

3. Каква е разликата между консумирана електрическа енергия и предоставена мощност?

Консумираната електрическа енергия е тази, която потребяват използваните от Вас електроуреди за определено време (час, ден, месец, отчетен период). Тя се измерва в кВтч (киловат часове).

Предоставената мощност е максималния капацитет, който е гарантиран от ЕРП Север за електрическата инсталация във Вашия обект. Това е общата, гарантирана  мощност, която може да се използва във Вашия обект във всеки един момент и се измерва в кВт (киловат).

Пример:

-       Един климатик, с мощност 1 кВт, консумира за 3 часа работа 3 кВтч електрическа енергия.. Ако работи 30 дни по 3 часа, количеството консумирана електрическа енергия ще бъде 90кВч.

-       Един бойлер, с мощност 3 кВт, консумира за 2 часа работа 6 кВтч електрическа енергия.. Ако работи 30 дни по 2 часа, количеството консумирана електрическа енергия ще бъде 180кВч.

-       Една готварска печка, с мощност 2 кВт, консумира за 2 часа работа 4 кВтч електрическа енергия.. Ако работи 30 дни по 2 часа, количеството консумирана електрическа енергия ще бъде 120 кВтч.

Общата консумирана енергия в обекта за 30 дни ще бъде 390 кВтч.
Предоставената мощност, която гарантира работата и на трите уреда едновременно е 6 кВт.

4. Какво ще се случи ако превиша предоставената ми мощност?

-        При превишаване на предоставената Ви мощност извън капацитета на токоограничаващото устройство на електрическата Ви инсталация, то ще сработи (предпазителят ще падне).

-      При превишаване на предоставената Ви мощност до рамките на капацитета на токоограничаващото устройство в рамките на два последователни месеца, ще бъдете уведомени за промяна в мощността, въз основа на която се ценообразува цената за достъп.

5. Ще бъде ли прекъснато електрозахранването ми, ако превиша предоставената ми мощност?

Не, ЕРП Север АД няма да прекъсне електрозахранването Ви ако превишите предоставената Ви мощност, но ако превишите два последователни месеца ще бъдете уведомени за промяна в мощността, въз основа на която се ценообразува цената за достъп.

6. Как да разбера дали предоставената ми мощност е достатъчна, за да я потвърдя с декларация?

На практика ако токоограничаващото устройство на електрическата Ви инсталация не изключва електрозахранването, при нормално използване на електроуредите (предпазителят не пада от претоварване), то предоставената Ви мощност е достатъчна.

7. Обектът ми е сезонен, трябва ли да декларирам различна предоставена мощност за различните периоди от годината?

Вие можете да имате по - малка или по - голяма консумация през различните сезони, което ще се отрази на общата Ви месечна сметка за консумирана ел. енергия, но не и на цената за достъп, която е част от нея и се изчислява като мощността по броя дни по единична цена за кВт мощност.

Мощността е максималната пропускателна способност на електрозахранването, гарантирано от ЕРП Север за Вашия обект и не може да бъде различна през различните периоди на годината.

Ако нуждите на Вашия бизнеса са се променили трайно и Вие имате необходимост от по - голяма мощност, следва да преминете през процедура по увеличаване на предоставената мощност, съгласно Наредба 6/24.02.2014г. Обратно, ако бизнесът Ви няма нужда от толкова голяма предоставена мощност и не предвиждате промяна, разумно е да намалите предоставената мощност до реално необходимата Ви.

Имайте предвид при вземане на решение за намаляване на мощност, че при следващо увеличение на предоставената мощност до предишната или до друга, услугата е платена съгласно Наредба № 6/24.02.2014 г.

8. Ще заплащам ли цена за достъп, ако нямам консумация през месеца (обектът не работи)?

Цена за достъп ще се начислява независимо дали в обекта е консумирана или не електрическа енергия през съответния период и отразява правото и възможността във всеки един момент, клиентите да ползват предоставената им мощност и задължението на Електроразпределение Север АД да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти.

9. Защо трябва да попълвам декларация за предоставената ми мощност?

Смисълът на подаването на Декларация е ако размерът на предоставената Ви мощност е неточен в нашата база данни, да го установим. В полза и на двете страни е това да бъде уточнено преди да влезе в сила новия начин на ценообразуване на цена за достъп. С декларацията не се запазва, увеличава или намалява мощност, а се потвърждава съществуващото положение и се декларира желанието Ви за намаляване/увеличаване на мощността по установения ред.

10. Мога ли с една и съща декларация, едновременно да потвърдя мощността за някои обекти, а за други да намаля или увелича?

Не. С декларацията само потвърждавате мощността за тези обекти, за които данните са точни и не са необходими корекции или увеличаване/ намаляване на мощност и ни уведомявате, че за останалите обекти ще стартирате съответните процедури за увеличаване/ намаляване на мощност по установения ред.

11. Обектът ми е ателие/студио, което обаче се използва за жилищни нужди. Отнася ли се промяната в цената за достъп за мен?

Често срещана практика в страната е, обекти с нежилищно предназначение съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ателие за творческа дейност, студио, офис и др. да се използват за жилищни нужди без да е извършена промяна на статута им съгласно ЗУТ. За тези обекти потребената  електрическа енергия е възможно да се заплаща на дружеството краен снабдител по цени за небитови нужди. За указания за промяна, се обърнете към ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД на имейл адрес service@energo-pro.bg или в Центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

12. Как новият начин на калкулиране на цена достъп ще се отрази на стойността на фактурата за небитови клиенти (клиенти заявили използване на енергия за небитови нужди)?

При новия начин на калкулиране, цената за достъп се изчислява не за пренесената електрическа енергия, а на базата на заявената и предоставената на клиента мощност. По този начин, при формиране на дължимата от клиента стойност за достъп до електроразпределителната мрежа няма да се отчита наличието или не на конкретна консумация на електрическа енергия. Дължимата ежемесечна сума за достъп до разпределителната мрежа ще зависи от утвърдената от КЕВР цена за достъп (лв./кВт/ден), предоставената мощност на клиента за съответния обект и броя дни за периода.

Крайната дължима сума по фактура се изчислява на основата на следните елементи:

• Цена на електрическата енергия за съответната консумация

• Цени за мрежови услуги – цена за достъп, изчислена на база предоставена  мощност и брой дни и цена за пренос за съответната консумация.

• Данъци и такси (акциз; ДДС)

13. За кого се отнася новият начин на калкулиране на цената за достъп?

Новият начин на калкулиране на цената за достъп е приложим само за небитовите клиенти (клиенти заявили използване на енергия за небитови нужди) на Електроразпределение Север АД. На този етап ЕРП Север няма намерение да предлага промени в начина на изчисляване на цената за достъп на битови клиенти.

14. Еднаква ли ще бъде цена за достъп за средно и ниско напрежение?

Да, няма да има разлика в цената за достъп за небитовите клиенти според нивото на напрежение.

15. Защо принципът на изчисление е „киловат за ден”, а не „киловат за месец”?

Принципът „киловат на ден“ дава възможност да се изчислява точна дължима сума за всеки един ден от отчетния период. Така, при смяна на ползвателя/собственика или при уреждане на отношения между наемател и наемодател, ще има възможност да се изчислява и разделя дължимата сума за предоставената мощност на обекта между различните клиенти.

16. Защо цената е точно толкова?

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа е регулирана цена и като такава тя се утвърждава от КЕВР. КЕВР утвърждава цената за достъп в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба №1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

17. Мога ли да заплатя предварително цена за достъп, в случай че отсъствам?

При отсъствие, бихте могли да заявите банковата услуга “директен дебит” в избрана от Вас банка. Така сметките Ви за електрическа енергия ще бъдат плащани автоматично от банковата Ви сметка. Цената за достъп се начислява във фактурата в зависимост от точния брой дни, включени в отчетния период.

18. Каква е ползата за клиента от новия начин на калкулиране на цената за достъп?

При новият начин на калкулиране на цената за достъп се цели справедливо разпределение по отношение на разходите, заплащани от всеки клиент за ползване на мрежата - всеки плаща това, което сам предизвиква като разход.

• Възможност за планиране на разходите за достъп до мрежата година напред.

• Възможност за оптимизиране на разходите за електрическа енергия чрез оптимизиране на предоставената мощност съобразно нуждите на клиента.

• Яснота  в отношенията „клиент – ЕРП Север” относно отговорността на ЕРП Север за поддържане на мрежата до всички ползватели в постоянна изправност.

• Оптимално развитие и ефективно използване капацитета на мрежата.

• Стимул за ефективно планиране на енергийното потребление, чрез гарантиране от страна на електроразпределителното дружество само на реално необходимата мощност.

19. Каква е ползата за ЕРП Север АД?

Цените за мрежови услуги, които определя КЕВР, са пряко зависими от оптималното използване на капацитета на мрежата. Новият начин на калкулиране на цената за достъп няма да увеличи одобрените от КЕВР приходи за ЕРП Север, но ще създаде възможност за справедливо и прозрачно калкулиране на разходно-ориентирани цени за мрежата, при което всеки ще плаща това, което реално ползва.

Промяната ще доведе до по-ефективни разходи за инвестиции в средносрочен и дългосрочен план, където е нужно такива да бъдат направени за всеки отделен клиент, което е оптимално и ефективно използване на капацитета на мрежата.

20. В кои други държави от ЕС има цена за достъп на база предоставена мощност, която се калкулира по този начин?

Цената за достъп съобразно предоставената мощност се заплаща като постоянен компонент в сметките на клиентите в почти всички европейски държави, включително и държави като Великобритания, Германия, Австрия, Нидерландия.

21. Предвижда ли се възможност по всяко време да се предоговори (да се намали или увеличи) заявената мощност в зависимост от потреблението?

Ако клиент заяви желанието си за намаляване на предоставената мощност за обект, e необходимо да подаде заявление в удобен за него Център за обслужване на клиенти като уточни новия размер на предоставената мощност. Намаляването на мощността е безплатна услуга.

Ако клиент заяви желанието си за увеличаване на предоставената мощност за обект, e необходимо да стартира процедура по Наредба № 6/2014г., като подаде заявление в удобен за него Център за обслужване на клиенти и уточни новия размер на предоставената мощност.

При надвишаване на предоставената мощност  от клиента в два последователни месеца, той трябва да заяви увеличаване на мощността си по реда на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

За увеличаването на предоставената мощност за обекта по реда на Наредба №6/24.02.2014г.  клиентът подава заявление в удобен за него Център за обслужване на клиенти.

22. Ще мога ли да намаля предварително заявената мощност само за няколко месеца? Къде трябва да го заявя, ще ми струва ли нещо?

Намаляването на предоставената мощност е еднократен акт и е безплатна услуга. След намаляване на мощността за този обект на клиента, ЕРП Север АД разполага с освободената предоставена мощност в тази част на мрежата и може да я предоставя на други клиенти при поискване.

При последващо искане от увеличаване на предоставената мощност, това става по реда на Наредба №6/24.02.2014 г.

23. Ако предварително заявя, че няма да ползвам електрическа енергия за даден период, ще ми фактурират ли цена за достъп?

Цената за достъп за небитови клиенти не зависи от ползваното количество електрическа енергия, а от ангажирания от клиента капацитет на мрежата, т.е. дори и ако за даден период клиентът не е ползвал електрическа енергия в обекта си и няма консумирани киловатчаса, той ще получи фактура, в която е калкулирана единствено цена за достъп, тъй като капацитетът на мрежата и съоръженията се пази за него. През това време, в което клиентът не ползва електрическа енергия, ЕРП Север АД продължава да извършва дейностите за поддържане на мрежата и съоръженията за осигуряване на мощността.

Изключение от гореописаното се допуска в случай на „Прекратяване на присъединяването към електроразпределителната мрежа“ описан в т.33 от настоящия въпросник.

24. Ако нямам потребление и дължа само цена за достъп и не я заплатя, ще бъде ли изключено електрозахранването ми?

Цената за достъп е част от мрежовите ценови компоненти, за които се издава и фактура. Съгласно Общите условия на дружеството, неплащането на фактурирано задължение, независимо дали е за мрежова услуга или за консумирана електрическа енергия, е основание да се прекрати снабдяването на обекта, като се изключи електрозахранването му. Възстановяването става след заплащане на дължимите суми.

25. Ще се начислява ли цена за достъп по моя електромер, по който Ви продавам като производител?

Производителите на електрическа енергия дължат цена за достъп до мрежата и досега, но в качеството на производители.

В качеството си на небитови клиенти - потребители, производителите  ще дължат цена за достъп съобразно посоченото в т. 13 от настоящия въпросник.

26. Как ще се разпределя цена за достъп, след като имам подотчетни търговски електромери? Ще плащам ли отделно цена за мощност на всички подотчетни?

Не, за подотчетните електромери цена за мощност не се дължи. Клиентът дължи цена само за предоставената мощност за неговите обекти.

27. Ако имам собствен трафопост /съоръжения/ ще заплащам ли цена за достъп?

Цената за достъп е дължима от всички клиенти независимо от притежаваните съоръжения, въз основа на предоставена мощност за техния обект/обекти.

28. Дължи ли се цена за достъп при условие, че електропроводът 20 киловолта изпълнява ролята на резервен електропровод?

Заплаща се ангажиран капацитет от мрежата, независимо от броя на захранванията. Цена за достъп не се заплаща за резервно захранване при условие, че и основното захранване е към електроразпределителната мрежа на ЕРП Север. Ако резервното захранване на обект е към електроразпределителната мрежа на ЕРП Север, но основното му захранване е от друг мрежови оператор, то за това резервно захранване клиентът заплаща цена за достъп на база предоставена мощност, тъй като ЕРП Север е задължено да подсигури ангажирания мрежови капацитет.

29. В случай, че обектът има основно и резервно захранване, ще се заплаща ли допълнително цена за достъп за резервното захранване?

Цена за достъп се заплаща съобразно ангажирания за обекта капацитет от мрежата. Цена за достъп не се заплаща за резервно захранване, ако работата на резервното захранване е възможна само при отпадане на основното захранване на обекта, като не се допуска двете захранвания да работят паралелно.

30. Дължима ли е цена за достъп при изключено захранване, без партидата да е закрита?

Да, дължима е. Цената за достъп не зависи от наличието на захранване в обекта. Докато капацитет от мрежата е резервиран (ангажиран) за даден обект, то и разходите, които предизвиква за поддръжка на мрежата следва да се заплатят.

Изключение от гореописаното се допуска в случай на „Прекратяване на присъединяването към електроразпределителната мрежа“ описан в т.33 от настоящия въпросник.

31. На свободния пазар заплаща ли се цена за достъп и на кого?

Да, всички мрежови цени се заплащат както от клиентите на регулирания, така и от клиенти на свободния пазар. Цената се заплаща:

- на мрежовия оператор за клиенти без комбиниран договор

- или на търговеца за клиенти с комбиниран договор, който има задължение да я преведе на мрежовия оператор.

32. Какво се случва, ако клиентът не заплаща цената за достъп за периода, през който не потребява енергия?

Цената за достъп е част от мрежовите цени, за които се издава и фактура. Неплащането на фактурирано задължение, независимо дали е за мрежова услуга или за консумирана електрическа енергия е основание да се преустанови снабдяването на обекта като се изключи захранването му. Възстановяването става след заплащане на дължимите суми.

33. Мога ли временно да не заплащам цена за достъп?

Може, при заявяване на услуга „Прекратяване на присъединяването към  електроразпределителната мрежа“ (важно: след извършване на услугата освободената мощност за обекта няма да бъде пазена).

За възстановяване на присъединяването към електроразпределителната мрежа следва да подадете искане по реда на Наредба №6/24.02.2014г.  чл.4 ал.1 т.11. След извършване на проучването ще бъде издадено Становище за условията на присъединяване.

Ако не се налага изграждане на съоръжения по реда на ЗУТ, ще заплатите преките и непосредствени разходи по възстановяването.
В случай, че се налага изграждане на съоръжения по реда на ЗУТ, ще заплатите цена за присъединяване съобразно предоставената мощност по цени утвърдени от КЕВР

34. Аз съм битов клиент (т.е. използвам електрическа енергия на цени за битови нужди), ще заплащам ли цена за достъп на база предоставена мощност?

На този етап ЕРП Север няма намерение да предлага промени в начина на изчисляване на цената за достъп на битови клиенти.