Стандартизирани товарови профили

Възможностите за  закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно догорени цени са нормативно регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Съгласно ПТЕЕ клиентите, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, могат да участват на свободния пазар посредством стандартизирани товарови профили*.

Във връзка с  преминаването към 15-минутен интервал на сетълмент , „Пътната карта“ на ЕСО ЕАД  и съгласно чл. 104б , ал. 4 от ПТЕЕ приложено Електроразпределение Север публикува актуализирани товарови профили за 2023 г. за клиенти за които се прилагат СТП. Детайли за 15-минутен интервал на сетълмент и „Пътната карта“ на ЕСО ЕАД са достъпни на: https://www.eso.bg/doc?settlement15min

Идентификационен код Стандартизиран товаров профил Файл
H01 Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители Профил - Н01-15-минутен сетълмент
H02 Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители Профил - Н02-15-минутен сетълмент
B01 Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление Профил - В01-15-минутен сетълмент
B02 Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление Профил - В02-15-минутен сетълмент
B03 Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление Профил - В03-15-минутен сетълмент
B04 Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление. Профил - В04-15-минутен сетълмент
S01 Улично осветление Профил - S01-15-минутен сетълмент

Във връзка с  преминаването към 15-минутен интервал на сетълмент , „Пътната карта“ на ЕСО ЕАД  и съгласно чл. 104б , ал. 4 от ПТЕЕ приложено Електроразпределение Север публикува актуализирани товарови профили за 2022 г. за клиенти за които се прилагат СТП. Детайли за 15-минутен интервал на сетълмент и „Пътната карта“ на ЕСО ЕАД са достъпни на: https://www.eso.bg/doc?settlement15min

Идентификационен код Стандартизиран товаров профил Файл
H01 Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители Профил - Н01-15-минутен сетълмент
H02 Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители Профил - Н02-15-минутен сетълмент
B01 Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление Профил - В01-15-минутен сетълмент
B02 Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление Профил - В02-15-минутен сетълмент
B03 Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление Профил - В03-15-минутен сетълмент
B04 Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление. Профил - В04-15-минутен сетълмент
S01 Улично осветление Профил - S01-15-минутен сетълмент

*Стандартизиран товаров профил е поредица от коефициенти, която показва почасовото разпределение на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време.