Стандартизирани товарови профили

Възможностите за  закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно догорени цени са нормативно регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Съгласно ПТЕЕ клиентите, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, могат да участват на свободния пазар посредством стандартизирани товарови профили*.

В съответствие с изискванията на чл. 104б от ПТЕЕ Електроразпределение Север АД разработи следните стандартизирани товарови профили за календарната 2022 година:

Идентификационен код

Стандартизиран товаров профил

Файл

H01

Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители

Профил - Н01

H02

Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители

Профил - Н02

B01

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В01

B02

 

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление

Профил - В02

B03

 

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В03

B04

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.

Профил - В04

S01

Улично осветление

Профил - S01


В съответствие с изискванията на чл. 104б от ПТЕЕ Електроразпределение Север АД разработи следните стандартизирани товарови профили за календарната 2021 година:

Идентификационен код

Стандартизиран товаров профил

Файл

H01

Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители

Профил - Н01

H02

Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители

Профил - Н02

B01

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В01

B02

 

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление

Профил - В02

B03

 

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В03

B04

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.

Профил - В04

S01

Улично осветление

Профил - S01


*Стандартизиран товаров профил е поредица от коефициенти, която показва почасовото разпределение на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време.