Продажба на електрическа енергия на свободен пазар

Съгласно чл. 31, ал. 12 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници имат право да продават по свободно договорени цени количествата електрическа енергия над размера на нетното специфично производство.

Издадена от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО), инструкцията по прилагане на чл.56 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), регламентира реда и сроковете, които производителите следва да спазват за да продават количествата електрическа енергия над размера на нетно специфично производство.