Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: „Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, по обособени позиции за област Търговище и област Силистра”

Номер: 176 / 2019