Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Номер: 149/2018