Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на усукани изолирани проводници за НН – самоносещи и с носеща неутрала по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 179 / 2019