Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 5/2019