Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на преносим уред за високоволтово изпитване на кабели за СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД