Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД