Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазови прекъсвачи 110 kV по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД

Номер: 97 / 2019